کابل (و یا پروتکل) مدباس، یک پروتکل ارتباطی سریال می باشد که درواقع یک مسیر ارتباطی بین تجهیزات اتوماسیون هوشمند ایجاد می کند. برند Belden جزو بنیانگذاران اصلی کابل مدباس بوده که معروف ترین اردر کد تولید شده این کارخانه، 9841، دارای ضخامت بیشتری برای روکش کابل مدباس (نسبت به ورژن های قدیمی تر) می باشد تا یک ترمینال بندی درست به کانکتورهای مدباس را گارانتی کند. در بعضی از منابع کابل مدباس را به اشتباه همان کابل RS-485 می­نامند. اما باید توجه داشت که این دو واژه مفاهیم متفاوت اما مرتبط به همدیگر دارند. در واقع مدباس، نوع پروتکل را تعریف می کند اما RS-485  سطح سیگنال…