کابل های قدرت فشار ضعیف و فشار متوسط – صنایع فلزی

برند های تولید کننده کابل های قدرت فشار ضعیف و فشار متوسط – صنایع فلزی
نام برند نشان تجاری دریافت کاتالوگ دسته‌بندی
2Mkablo دریافت فایل کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف
Helukabel دریافت فایل کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف
Prysmian دریافت فایل کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف
استاندارد ها و گواهی های مرتبط با کابل های قدرت فشار ضعیف و فشار متوسط – صنایع فلزی